Bugeiliaid Newydd

1st August, 2016 - 3rd August, 2016

1 Awst, 2016 - 3 Awst, 2016

Starts | Dechrau: 12:00pm

Ends | Diwedd: 12:00pm

Spectacle

Olygfa

Eisteddfod Genedlaethol

Cylch yr Orsedd, Castle Meadows, Y Fenni, NP7 5DG

/ new shepherds

Mae’r Eisteddfod wedi gwahodd yr artistiaid RM Parry a Chris Glynn i greu darn gosod yng Nghylch yr Orsedd i nodi gwaith yr ŵyl Coleridge yng Nghymru. Mae’r ŵyl wedi bod yn daith araf 80 diwrnod o amgylch Cymru. Bydd y daith yn gorffen ar y Maes yn y Fenni.

BUGEILIAID NEWYDD

Rhwng hanner dydd a 2.00pm ddydd Llun 1af Awst, bydd Parry a Glynn yn gosod darn o rew un metr ciwbiedig y tu mewn i gylch Gorsedd yr Eisteddfod. Dros y 36 awr nesaf bydd y darn o rew hwn yn toddi’n araf.

Mae’r capan rhew pegynol yn toddi.

Mae Llywodraeth Cymru wedi pasio’r ddeddfwriaeth Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r ddeddf Gymreig newydd hon yn mynnu bod pob sefydliad cyhoeddus yn cymryd camau i sicrhau lles y bobl fydd yn fyw yn y dyfodol.

Mae’r darn hwn o rew sy'n toddi yn wahoddiad i bobl archwilio sut y gallai Cymru fod ar flaen y gad o ran datblygu cynaliadwy. Mae’r ffordd y daw tirwedd, cymuned, perthynas ac economi ynghyd yng Nghymru yn fath o drysor diwylliannol.

Pa mor gryf yw eich awydd i sicrhau cyfiawnder?

Bydd Ifor Davies, yr artist cyfoes a blaenllaw o Gymru yn dangos ei ffilm Pyrogenesis ar y darn o rew er mwyn datblygu’r syniad o gelf gyfan / llawer o gyfryngau: ffilm, graffiti, ffrwydradau, byrfyfyrio cerddorol rhwng dieithriaid...a bydd Rhodri Viney yn chwarae’r llif gerddorol.

Pan fydd y darn o rew wedi toddi, caiff cerdd ‘Aros Mae’r Mynyddau Mawr’ gan Ceiriog ei chanu.

"BYDDAI’R MWYAFRIF O BOBL YN MEDDWL AM GYMRU FEL LLE A COLERIDGE FEL PERSON; AC YMDDENGYS MAI’R HYN RYDYCH YN EI WNEUD, YN HYTRACH, YW TRIN CYMRU FEL PERSON - A COLERIDGE FEL LLE" - Ifor Davies

RM Parry a Chris Glynn yw cyfarwyddwyr creadigol yr ŵyl Coleridge yng Nghymru. Fe wnaethant gyflwyno’r perfformiad Ymateb yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru eleni mewn ymateb i arddangosfa Silent Explosion Ifor Davies. Nhw hefyd oedd yn gyfrifol am greu’r Antemasque Cymreig yn Llysgenhadaeth Ffrainc yn Llundain, A Walk on the Edge of Providence ar gyfer Rhode Island, UDA, a The Return of the Ancient Mariner ym Mae Caerdydd, y Barri a Dociau Abertawe. Maent yn byw ym Mro Morgannwg.

The National Eisteddfod have invited artists RM Parry and Chris Glynn to create an installation piece in the Gorsedd Circle to mark the work of the Coleridge in Wales Festival. The festival has been an 80 day slow journey around Wales. It finishes on the Maes at Abergavenny.

BUGEILIAID NEWYDD

On Monday 1st August, between midday and 2.00pm, artists Parry & Glynn will place a one metre cubed block of ice inside the Eisteddfod’s Gorsedd circle. This marks the end of the 2016 Coleridge in Wales festival. Over the next 36 hours this ice block will slowly melt.

The polar icecap is melting.

The Welsh Government has passed The Wellbeing of Future Generations legislation. This new Welsh law requires all public institutions to take steps to ensure the wellbeing of people who will live in the future.
This melting block of ice is an invitation to explore how Wales could lead the world in sustainable development. Ways in which landscape, community, relationship and economy come together in Wales are a form of cultural treasure.
How big is our appetite for justice?

Leading Welsh contemporary artist Ifor Davies projects his film Pyrogenesis onto the ice block enhancing the idea of total art / many media: film, graffiti, explosions, musical improvisations between strangers… and Rhodri Viney will play the musical saw.
Once the ice block has melted, Ceiriog’s poem ‘Aros Mae’r Mynyddau Mawr’ will be sung.

“Iolo Morganwg, the poet & artist David Jones and R.S. Thomas all recognised that the vison of the poet Coleridge collides profoundly with Welsh culture” RM PARRY

“Coleridge in Wales is a slow-motion Hadron Collider, travelling round the mountains of Wales in search of lost particles of aesthetic and relationship” CHRIS GLYNN

"Most people would think of Wales as a place and Coleridge a person; and what it seems you are doing, rather, is to treat Wales as person - and Coleridge as a place" IFOR DAVIES


RM Parry and Chris Glynn are the creative directors of the Coleridge in Wales festival. They delivered the performance work Ymateb at the National Museum of Wales this year in response to Ifor Davies’s exhibition Silent Explosion, created Welsh Antemasque at the French Embassy in London, A Walk on the Edge of Providence for Rhode Island, USA, and The Return of the Ancient Mariner in Cardiff Bay, Barry & Swansea Docks. They are based in South Wales.


Back home