Carnifal y Mr

4th August, 2018

4 Awst, 2018

Starts | Dechrau: 22:30pm

Ends | Diwedd: 23:30pm

Spectacle

Olygfa

Cardiff Bay waterfront, Cardiff Bay, Cardiff CF10 4PZ

Carnifal y M�r

Cynhyrchir Carnifal y M�r gan Coleridge yng Nghymru ar gyfer yr Eisteddfod.

Pa mor aml y caiff cenedl gyfan ei gwahodd i gymryd rhan mewn carnifal?

Efallai�i fod yn digwydd yng ngwledydd y Carib�, ac eleni, mae�n digwydd yma yng Nghymru hefyd, gyda chyhoeddi gwahoddiad cenedlaethol i bobl ddod ynghyd i ddathlu carnifal enfawr.

Daw�r Eisteddfod Genedlaethol i Gaerdydd ym mis Awst, ac fel rhan o�r dathliadau, mae�r ŵyl a Charnifal lliwgar Tre-Biwt yn gwahodd cymunedau a chymdeithasau o bob rhan o Gymru i ddod draw i strydoedd Bae Caerdydd am barti mawr mewn carnifal sy�n ddathliad o egni, cryfder ac amrywiaeth y bywyd diwylliannol yn y brifddinas, ar draws y wlad a�r cysylltiadau ar draws y byd.

Cynhelir Carnifal y M�r am 22:30, nos Sadwrn 4 Awst ym Mae Caerdydd. Bydd yr orymdaith yn symud a dawnsio drwy Faes yr Eisteddfod lawr i lan y dŵr o flaen adeilad Y Senedd, lle bydd ffilm gan yr artist Megan Broadmeadow yn cael ei daflunio ar sgriniau dŵr enfawr, gyda chyfraniad gan y cerddor a�r gwneuthurwr ffilmiau Cymreig, Gruff Rhys.

Meddai Ashok Ahir, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Caerdydd, �Mae�r Eisteddfod eleni�n ŵyl wahanol, un sy�n agored ac yn groesawgar i bawb beth bynnag eu cefndir, gan roi cyfle i bawb fwynhau a dathlu�r hyn sydd gan ein cenedl i�w chynnig.

�Does dim byd yn cynrychioli hyn yn fwy na Charnifal y M�r, a gynhelir ar lannau�r dŵr, y glannau lle y cyrhaeddodd nifer fawr o�r bobl sydd �u disgynyddion yn galw Caerdydd a Chymru�n gartref erbyn hyn. Bydd y carnifal yn ddathliad o�n holl ddiwylliannau, ynghyd �r dreftadaeth Gymraeg rydym yn ei rhannu, treftadaeth sydd wedi siapio�r wlad hon, ac sy�n parhau i ffynnu mewn cymunedau o Fae Caerdydd i Fae Caernarfon.�

Mae croeso mawr i grwpiau cymunedol, cymdeithasau ac unigolion i gymryd rhan.

Dewch i ddathlu pwy ydych chi a�r hyn rydych yn ei garu am fyw yng Nghymru. Mae rhagor o wybodaeth am y Gwahoddiad Mawr i greu carnifal ar wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru/y-maes/lleoliadaur-maes/carnifal-y-mor. A chysylltwch am ragor o wybodaeth, naill ai drwy e-bostio carnifal@eisteddfod.org.uk neu drwy ffonio 0845 4090 300.

Ariannwyd y prosiect hwn trwy Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth Croeso Cymru i ddathlu Blwyddyn y M�r 2018.

-diwedd-

Nodiadau i Olygyddion

Cynhelir yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst. Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein.

Bydd cerddoriaeth gan Gruff Rhys yn cael ei gyfuno gyda delweddau ffilm gan yr artist Megan Broadmeadow, wedi�u taflunio ar sgriniau dŵr enfawr ym Mae Caerdydd. Mae�r ffilm sgriniau dŵr yn gydweithrediad sydd wedi�i arwain gan Megan Broadmeadow gydag Ysgol Fferylliaeth Prifysgol Caerdydd a gwneuthurwyr gwisgoedd carnifal o Garnifal Tre-Biwt. Mae�n archwilio�r fioamrywiaeth arbennig o fywyd m�r yn nyfroedd Bae Caerdydd a�r bobl a ddaeth i greu�r Gaerdydd fodern.

Mae�r noson yn cychwyn gyda charnifal cymunedol, wedi�i arwain gan Garnifal Tre-Biwt, sy�n dathlu�r amrywiaeth ym mywyd Cymru a dyfodiad yr Eisteddfod i Gaerdydd, prifddinas Cymru.

Mae Carnifal y M�r yn dathlu cysylltiadau Caerdydd gyda gwledydd ar draws y byd, a chyfraniad yr iaith Gymraeg i�r Gaerdydd amlieithog ac amlddiwylliannol fodern. Mae�n ddathliad o�r bobl rheini sydd wedi teithio o bedwar ban byd i greu Caerdydd.

Carnifal y M�r is produced for the Eisteddfod by Coleridge in Wales Ltd.

How often is a whole nation invited to take part in a carnival?

Well, it may be common in Caribbean countries, and now it�s happening here! An invitation is being made to the people of Wales to join together in a carnival.

The National Eisteddfod arrives in Cardiff this August, and as part of the celebrations, Cardiff�s vibrant Butetown Carnival and the Eisteddfod are inviting communities and organisations from all over Wales to come and party on the streets of Cardiff Bay in a carnival to celebrate the energy, strength and diversity of Welsh cultural life in the capital city, across the country and its links across the world.

Carnifal y M�r takes place at 22:30 on the evening of Saturday 4 August in Cardiff Bay. It will process and dance through the Eisteddfod Maes down to the waterside in front of Wales� national parliament building, the Senedd where there will be a film by the artist Megan Broadmeadow projected onto colossal waterscreens with a contribution by Welsh musician and filmmaker Gruff Rhys.

Ashok Ahir, Chair of the Cardiff Executive Committee for this year�s Eisteddfod said, �This year�s Eisteddfod is a festival with a difference, open and welcome to all, giving people whatever their background, a chance to see the very best of what our nation has to offer.

�Nothing epitomises this more than Carnifal y M�r, which will take place on the waterfront that was the landing point for many people whose descendants now call Cardiff and Wales home. This carnival will be a celebration of all our cultures, alongside our shared Welsh language heritage, a heritage that has shaped this land and continues to thrive in communities from Cardiff Bay to Caernarfon Bay.�

Communities, groups, organisations and individuals are welcome to take part. Come and celebrate who you are and the things you love about living in Wales.

Find out more about joining this big invitation to create a carnival on the Eisteddfod website, www.eisteddfod.wales/the-maes/places-maes/carnifal-y-mor . And get in touch to find out more, either by emailing carnifal@eisteddfod.org.uk or ringing 0845 4090 300.

This project has received funding via the Visit Wales Tourism Product Innovation Fund (TPIF) to celebrate the Year of the Sea.

-ends-

Notes for Editors:

The National Eisteddfod is held in Cardiff Bay from 3-11 August. For more information go online.

Music by Gruff Rhys will combine with film images made by the artist Megan Broadmeadow projected on to colossal waterscreens placed in Cardiff Bay. The water screen film is an artistic collaboration led by Megan Broadmeadow with Cardiff University's School of Pharmacy and carnival costume makers from Butetown Carnival. They are exploring the remarkable biodiversity of the sea life in the waters of Cardiff Bay and people who have come to make modern Cardiff.

The night begins with a community carnival, led by Butetown Carnival, that celebrates diversity in Welsh life and the arrival of the Eisteddfod in Cardiff, the capital city of Wales.

Carnifal y M�r champions Cardiff�s links with countries across the world, and the Welsh language�s contribution to multilingual, multicultural Cardiff today. It celebrates those people who have travelled from the four corners of the world to create Cardiff.

Back home