Y Lyric - Eisteddfod Caerdydd 2018

5th August, 2018 - 11th August, 2018

5 Awst, 2018 - 11 Awst, 2018

All day

Trwy'r dydd

Mixed activity event

Digwyddiad gweithgarwch cymysg

Y Lyric, drws nesaf Maes B, Bae Caerdydd / next door to Maes B, Cardiff Bay

CF10 4GA

Y Lyric - Eisteddfod Caerdydd 2018

Y LYRIC

Gofod hamddenol newydd yn yr Eisteddfod ar gyfer perfformwyr, teulu a ffrindiau; a lle i bawb ddysgu mwy am Gymru ar byd gyda chaffi-bar gwych, Caffi Lookout.

Ffwrnais Lawen yn Y Lyric

Llwyfan perfformio anffurfiol gyda phiano. Dewch i rannur gerddoriaeth, yr hanesion ar perfformiadau sydd wedi mynd ch bryd gydach teulu ach ffrindiau canwch, llefarwch, chwaraewch a gwneud ffrindiau newydd. Gofod perfformio heb gystadlu yw hwn ble mae croeso i berfformwyr rannur gerddoriaeth, y farddoniaeth ar hanesion sydd agosaf at eu calonnau. Peidiwch defnyddior lle hwn i ymarfer cyn cystadlu! Ond dewch draw wedi hynny boed unawdydd, grŵp, ensemble neu gr a rhannu am eich bod yn caru perfformio, a gwrando ar eraill yn y Ffwrnais Lawen.

Caffi Lookout yn Y Lyric

Caffi a bar thrwydded wedii redeg gan deulu, ar agor o 10.30am tan yr hwyr. Byddai Graham, Jackie a thm Caffi Lookout wrth eu boddau yn eich bwydo ach adfywio! Te, coffi, byrbrydau, prydau, diodydd a balconi gydar olygfa fwyaf godidog dros Fae Caerdydd.

Oriel Carnifal y Mr yn Y Lyric

Dewch i ddysgu mwy am y sgrin ddŵr ryfeddol Carnifal y Mr syn rhedeg bob nos am 22.30 yn yr Eisteddfod tan nos Wener 10 Awst a gweld y gwisgoedd yn yr oriel. Dysgwch sut mae Carnifal Tre-biwt, Yr Eisteddfod, y cerddor Gruff Rhys, yr artist Megan Broadmeadow ac artistiaid a chymunedau Caerdydd wedi dod ynghyd i ddathlur bobl sydd wedi teithio o bedwar ban byd i adeiladu Caerdydd ar Gymru fodern.

Maes Ff yn Y Lyric

Am beth maer Ff yn sefyll ym Maes Ff Ffwrnais Lawen? Ffrinj? Ffrindiau? Bydd digwyddiadau Maes Ff yn Y Lyric yn ystyried Cymru ai pherthynas diwylliant rhyngwladol, pobloedd a phosibiliadau. Mae digwyddiadau Maes Ff yn dod phobl o bedwar ban byd ynghyd i rannu beth mae Cymrun ei olygu iddyn nhw, sut mae diwylliant Cymreig yn dylanwadu arnynt, a sut gallwn ddathlu Cymru ar byd yn well. Am ein bod yn dathlu diwylliant y byd, bydd digwyddiadau Maes Ff yn cael eu cynnal yn y Gymraeg ac yn ieithoedd eraill y byd.

Ble mae Y Lyric?

Maer Lyric y drws nesaf i Faes B (adeilad Dr Who).

Cyflwynir gofod Y Lyric gan Coleridge yng Nghymru.

Y LYRIC

A new relational space for wales and the world


A new relaxed Eisteddfod space for performers, friends and family; and a place for everyone to discover more about Wales and the world with a great caf bar, Caffi Lookout.

Ffwrnais Lawen at Y Lyric
An informal performance space with a piano. Come and share the music, stories and performances you love with friends and family sing, play, recite and make new friends. This is a non-competitive performance space where performers are welcome to share the music, poetry and tales they love best. Dont use this space to rehearse for a competition! But come along afterwards solo, group, ensemble or choir and share for the love of performing, and listen to others in the Ffwrnais Lawen.

Caffi Lookout Caf at Y Lyric
Family run caf and licencesd bar, open from 10.30am til late. Graham, Jackie and the Caffi Lookout team will be delighted to feed and refresh you. Teas, coffee, snacks, meals, drinks and the most fabulous balcony view overlooking Cardiff Bay.

Carnifal y Mr Gallery at Y Lyric
Come and discover more about the waterscreen spectacle Carnifal y Mr that is running every night at 22.30hrs in the Eisteddfod until Friday 10 August and see the costumes in the gallery. Discover how Butetown Carnival, The Eisteddfod, musician Gruff Rhys, artist Megan Broadmeadow and Cardiff artists and communities have come together to celebrate the people who have travelled from all over the world to build Cardiff and modern Wales.

Maes Ff at Y Lyric
What does the Ff stand for in Maes Ff Ffwrnais Lawen? Ffrinj? Ffrindiau? Maes Ff events at Y Lyric will explore Wales and its relationship to international culture, peoples and possibilities. Maes Ff events bring together people from all over the world to share what Wales means to them, how Welsh culture influences them, and how we can better celebrate Wales and the world. Because of the world culture we are celebrating Maes Ff events will be conducted in Welsh and other world languages.

Where is Y Lyric?
Y Lyric is next door to Maes B (the Dr Who building)

Y Lyric space is presented by Coleridge in Wales.


Back home