Ymateb (response)

13th January, 2016

13 Ionawr, 2016

Starts | Dechrau: 14:50pm

Ends | Diwedd: 16:00pm

Spectacle

Olygfa

Amgueddfa Cymru

National Museum Cardiff, Cathays Park, Cardiff CF10 3NP

Free Entry

Mynediad am Ddim

Ymateb (response)

Richard Parry and Chris Glynn, creative directors of the Coleridge in Wales Festival, made a performance at the National Museum of Wales on January 13th 2016 to mark the beginning of the Coleridge in Wales festival.

---------------------------------------------------------------

YMATEB (response)

Masque and Antemasque

RM Parry and Chris Glynn, artistic directors of the Coleridge in Wales Festival, respond to the exhibition Silent Explosion: Ivor Davies and Destruction in Art at the National Museum of Wales on Hen Galan, Old New Year’s Eve.

-------

Mari Lwyd.

The skull of a horse. On a pole. Covered in a sheet.

She is…

a relic from a Roman horse cult, the horse of Rhiannon, a pagan ritual, a holy Mary, accompanied by Mr Punch, attended by carols, taken round the pubs, put of the stable by the birth of Christ, running through the centuries between the years, three men going to a neighbours door on a winter afternoon, a drop of the milky way, a song your grandfather sang, the sentinel of the dead of all ages, seeking entrance, rejected, admitted, licentious, condemned, feared, loved, cherished, remembered, encountered, missed, the Holy Family travelling to exile in Egypt, related to an ancient Romanian goat head ritual, unrecorded, put upon, carrying, preceded by a sergeant, dressed with bells, barked at, red-eared, , …

There are many myths of origin.

And here, on a doorstep, an outsider and an insider are negotiating passage, teasingly, tonight on the old New Year - in an institution mounted on a pole and covered by a sheet – inhabiting an aesthetic of hosting using playful words and song.

How do we negotiate symbols within those institutions in which we learn the language of hosting each other?

------------------
Participants: Alexa Mary Brown, Gareth Clubb, Lleucu Cooke, Guto Dafis, Rhodri Viney, Ifor Davies, Jon Gower, Noori Devlin, Chris Glynn, RM Parry, Kristin Matz, Phil Easton, Lucy Thomas, Matt Clench, Polly Thomas-Colquhoun, Tom Margett, Lloyd Houston

With: three readers, three books, The Ballad of the Mari Lwyd, Vernon Watkins, Faber & Faber 1941, Die socialistische Entscheidung, Paul Tillich, Protte 1933 (translation: The Socialist Decision, Franklin Sherman, Harper & Row 1977), Yr Argyfwng Gwachter Ystyr, J.R. Jones, Jones a Mainwaring 1964, three stools, chair, mari lwyd, 2 boiler suits, yellow stockings, lantern, bag of bones, toy dog, branch, horses skull, apple with 2 sprigs of rosemary, padlock, grandparental photograph of two men in boiler suits, brush, red paint, 2 saws, 1 bow, flute, button accordion, blue travel pillow on a pole, yellow hot water bottle on a pole

---------------------
This Hen Galan ‘happening’ would not have been possible without the very generous contributions of time and commitment by the people participating. After the event we will make our way down to Yr Oriel Fach café in the Museum entrance hall to seek refreshment. Blwyddyn newydd dda.

YMATEB (response)

Masc a Gwrthfasc

Dyma ymateb RM Parry a Chris Glynn, cyfarwyddwyr artistig Gwyl Coleridge yng Nghymru, i arddangosfa Ffrwydrad Tawel: Ifor Davies a Dinistr Creadigol yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Hen Galan.

----------------
Mari Lwyd.

Penglog ceffyl. Ar bolyn. Wedi’i orchuddio gan gynfas.

Mae hi’n…
grair o gwlt ceffylau Rhufeinig, ceffyl Rhiannon, defod baganaidd, Mari Lwyd, gyda Mr Pwnsh am gwmni, a’r canu o garolau, yn cael ei gymryd o amgylch y tafarnau, wedi colli ei le yn y stabl oherwydd genedigaeth Crist, yn rhedeg trwy’r canrifoedd rhwng y blynyddoedd, tri dyn yn mynd i ddrws cymydog ar brynhawn gaeaf, diferyn o’r llwybr llaethog, cân roedd eich tadcu yn canu, gwarchodwr y meirw o bob oedran, yn ceisio mynediad, gwrthod, caniatáu, anllad, condemnio, pryderu, caru, hoffi, cofio, cyfarfod, colli, y Teulu Sanctaidd yn teithio i alltudiaeth yn yr Aifft, yn gysylltiedig â hen ddefod pen gafr Rufeinig, heb gofnod, peri trafferth, cario, rhagflaenwyd gan sarsiant, yn gwisgo clychau, cŵn yn cyfarth ato, clustiau cochion, , …
Mae sawl myth am ei tharddiad.

Ac yma, ar stepen drws, dyma rywun o’r tu allan a rhywun o’r tu mewn yn trafod mynediad, yn bryfoclyd, heno ar yr hen Nos Galan – mewn defod wedi’i osod ar bolyn a’i orchuddio gan gynfas – yn cynrychioli’r esthetig o groesawu geiriau a chaneuon chwareus.

Sut ydyn ni’n trafod symbolau o fewn y sefydliadau hynny ble rydym yn dysgu’r iaith o gynnal ein gilydd?

------------------
Cyfranogwyr: Alexa Mary Brown, Gareth Clubb, Lleucu Cooke, Guto Dafis, Rhodri Viney, Ifor Davies, Jon Gower, Noori Devlin, Chris Glynn, RM Parry, Kristin Matz, Phil Easton, Lucy Thomas, Matt Clench, Polly Thomas-Colquhoun, Tom Margett, Lloyd Houston

Gyda: tri darllenydd, tri llyfr:The Ballad of the Mari Lwyd, Vernon Watkins, Faber & Faber 1941, Die socialistische Entscheidung, Paul Tillich, Protte 1933 (cyfieithu: The Socialist Decision, Franklin Sherman, Harper & Row 1977), Yr Argyfwng Gwachter Ystyr, J.R. Jones, Jones a Mainwaring 1964, tair stôl, cadair, y fari lwyd, 2 siwt taniwr, hosanau melyn, lamp, bag o esgyrn, ci tegan, brigyn Arthur Clutton Brock, penglog ceffyl, afal gyda 2 sbrigyn o rhosmari, clo clap, hen lun o ddau ddyn mewn siwtiau taniwr, brwsh, paent coch, 2 lif, 1 cwlwm, ffliwt, acordion botwm, clustog deithio las ar bolyn, potel dŵr poeth melyn ar bolyn

---------------------
Ni fyddai’r ‘digwyddiad’ Hen Galan hwn wedi bod yn bosib heb gyfraniadau hael amser ac ymrwymiad y bobl a gyfranogodd. Ar ôl y digwyddiad, byddwn yn mynd i lawr i gaffi’r Oriel Fach ym mynedfa’r Amgueddfa am luniaeth. Blwyddyn newydd dda.

Back home