Frequently asked questions | Cwestiynau cyffredin

View Frequently asked questions

What kind of event can I arrange?
All sorts. We're asking you to respond - in the place where you live or work. You can
- simply celebrate a meal at home with family, neighbours or friends
- help make some sort of activity.
- encourage your work or an organisation to take part.
It's a wide invitation. We're particularly interested in exploring the everyday things, places, relationships and activities that are important but often overlooked. What is the hidden treasure where you live?

I donít know anything about Samuel Coleridge. Does that matter?
No, oddly. Not a bit. Coleridge is appreciated as a poet, but everything else has become a bit of a mystery. He was a genius, but knowledge about his vision of life went missing in the 20th century. We want to find out more. He lived at a time when lots of the elements of modern Britain were emerging. Coleridge was passionate about development, science and human potential, but he gave a strong warning that a modern developing Britain should ensure that people, relationship and landscape were at it's heart. We are not wanting to go back as a history project... Coleridge in Wales seeks to explore interesting questions about landscape, people and relationship today.


Does my event have to link with Coleridge?
No, oddly. We're not so much interested in Coleridge. But we are very interested in the ideas and culture he served. He suggested that when we make journeys and excursions into to new places (imaginative and physical) we are brought into new relationships with the built landscape, the natural world, and each other. So going for a walk, organising an event, exploring something new, going to visit something, making something, talking to friends, hosting new acquaintances... they are all small adventures in landscape and relationship. And we are exploring how Wales, in its past and today, has something special to offer... So your event can simply be about these things that are important to you and your community. A celebration and exploration.


Can the Coleridge in Wales Festival fund my event?
Coleridge in Wales is a not-for-profit company, so all the work so far has been carried out with the help of donations. We would love to have a big pot of money to pay for all the events, but we don't have the funds. Wonderfully, people organising events are contributing their own or their organistation's time, venues, imagination and resources. And we are very grateful for this. Most of the events/activities are simple to arrange: a lecture, a talk, a display, walk or journey, an informal concert, gathering or celebration. And if you do something and some money is raised, you can decide what to do with the profits. We're relying on your response and interest. People already contributing and taking part are the National Museum of Wales, Cambridge University, Museum of Modern Art Wales, SustransCymru, The Wales Millennium Centre, town and borough councils, community groups, villages and individuals.

Can I donate?
Yes. Thank you. Every penny we raise goes towards making this 80 day adventure something special and enduring. We're raising money to create the ship of The Ancient Mariner, returning to ports and harbours of South Wales - making a big public spectacle on the quayside and in towns. Please, if you are able, donate now and support this work to discover and celebrate hidden Welsh treasure... the adventure can only happen with your involvement and support
(link to donate)


Pa fath o ddigwyddiad gallaf i drefnu?
Pob math. Rydym yn gofyn i chi ymateb - yn y lle rydych yn byw neu'n gweithio ynddo. Gallwch
- ddathlu gyda phryd bwyd gartref gyda theulu, cymdogion neu ffrindiau
- helpu i drefnu rhyw fath o weithgaredd
- annog eich gwaith neu'ch mudiad i gymryd rhan.
Mae'n wahoddiad agored. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn archwilio'r pethau, y llefydd, y perthnasau a'r gweithgareddau cyffredin sy'n aml yn cael eu hanwybyddu. Beth yw'r trysor cudd lle'r ydych chi'n byw?

Dwi ddim yn gwybod dim am Samuel Coleridge. Oes ots?
Ddim o gwbl, yn rhyfedd iawn. Mae Coleridge yn cael ei werthfawrogi fel bardd, ond mae popeth arall yn ddirgelwch braidd. Roedd yn athrylith, ond aeth gwybodaeth am ei weledigaeth o fywyd ar goll yr yr 20fed ganrif. Rydym eisiau darganfod mwy. Roedd yn byw mewn adeg pan roedd llawer o elfenanu'r Brydain fodern yn dechrau dod i'r amlwg. Roedd Coleridge yn frwd dros ddatblygiad, gwyddoniaeth a photensial dyn, ond rhoddodd rybudd cryf y dylai'r Brydain fodern oedd yn datblygu sicrhau fod pobl, perthynas a thirwedd wrth wraidd popeth. Nid ydym yn dymuno mynd yn ol fel prosiect hanes... Nod Coleridge yng Nghymru yw mynd i'r afael a chwestiynau diddorol am dirwedd, pobl a pherthynas heddiw.

A oes raid i'm digwyddiad fod a chysylltiad a Coleridge?
Nac oes. Nid Coleridge ei hun yw'r prif beth. Ond mae gennym ddiddordeb yn y syniadau a'r diwylliant yr oedd ef yn eu dilyn. Yn ei dyb ef, pan fyddwn yn mynd ar siwrne neu daith i lefydd newydd (dychmygol a chig a gwaed) rydym yn mynd i mewn i berthynas newydd a'r tirwedd adeiledig, y byd naturiol, ac a'n gilydd. Felly mae mynd am dro, trefnu digwyddiad, archwilio rhywbeth newydd, mynd i ymweld a rhywbeth, creu rhywbeth, siarad a ffrindiau, croesawu cyfeillion newydd... meant i gyd yn anturiaethau bychain mewn tirwedd a pherthynas. Ac rydym yn edrych ar sut mae gan Gymru, yn y gorffennol a heddiw, rywbeth arbennig i'w gynnig... Felly gall eich digwyddiad fod yn syml yn ymwneud a'r pethau hyn sy'n bwysig i chi a'ch cymuned. Dathliad ac ymchwiliad.

A all Gwyl Coleridge yng Nghymru ariannu fy nigwyddiad?
Cwmni di-elw yw Coleridge yng Nghymru, felly hyd yma mae'r gwaith i gyd wedi'i wneud gyda chymorth rhoddion. Byddem wrth ein bodd yn cael pot mawr o arian i dalu am y digwyddiadau i gyd, ond nid felly mohoni.
Yr hyn sy'n wych yw fod pobl sy'n trefnu digwyddiadau yn cyfrannu o'u hamser eu hunain neu eu mudiad, neu'n cynnig lleoliadau, dychymyg ac adnoddau. Ac rydym yn ddiolchgar iawn am hyn. Mae'r rhan fwyaf o'r digwyddiadau/gweithgareddau yn hawdd eu trefnu: darlith, sgwrs, arddangosfa, taith gerdded neu siwrne, cyngerdd anffurfiol, aduniad neu ddathliad. Ac os ydych yn gwneud rhywbeth ac yn codi arian, gallwch chi benderfynu beth i'w wneud a'r elw. Rydym yn dibynnu ar eich ymateb a'ch diddordeb chi. Ymhlith y rhai sydd eisoes yn cyfrannu ac yn cymryd rhan y mae Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Prifysgol Caergrawnt, MOMA Cymru, Sustrans Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, cynghorau tref a chymuned, grwpiau cymunedol, pentrefi ac unigolion.

Allaf i gyfrannu arian?
Gallwch. Diolch. Mae pob ceiniog a godwn yn mynd tuag at wneud yr antur 80 diwrnod yma yn rhywbeth arbennig a pharhaol. Rydym yn codi arian i greu llong yr Hen Longwr, yn dychwelyd i borthladdoedd a harbwrs De Cymru - i greu sioe gyhoeddus fawr ar y cei ac mewn trefi. Felly, os ydych yn gallu, cyfranwch yn awr a chefnogwch y gwaith hwn i ddarganfod a dathlu trysor cudd Cymru... dim ond gyda'ch ymroddiad a'ch cefnogaeth chi y gall yr antur ddigwydd
(link to donate)Back home